Yorke Antique Textiles

A collection of antique and vintage textiles from around the world

Tsutsugaki Furoshiki

Tsutsugaki Furoshiki

Details

Applique Bag

Applique Bag

Details

Large Wedding Maku

Large Wedding Maku

Details

Buddhist Altar Uchishiki

Buddhist Altar Uchishiki

Details

Japanese Fukusa Takasago

Japanese Fukusa Takasago

Details

Yuzen-dyed Fukusa

Yuzen-dyed Fukusa

Details

Brocaded Altar Cloth

Brocaded Altar Cloth

Details

Tsutsugaki Futon

Tsutsugaki Futon

Details

Ro Fukusa

Ro Fukusa

Details

Shibori Noren

Shibori Noren

Details

Gaudy Uchishiki

Gaudy Uchishiki

Details

Large Furniture Cover

Large Furniture Cover

Details

Embroidered Kami

Embroidered Kami

Details

Tsutsugaki Futon

Tsutsugaki Futon

Details

Mid-Showa Uchishiki

Mid-Showa Uchishiki

Details

Silk Pamel

Silk Pamel

Details

Fukusa

Fukusa

Details

Gift Cloth

Gift Cloth

Details

Small Store Flag

Small Store Flag

Details

Buddhist Altar Cloth

Buddhist Altar Cloth

Details

Sibori Panel

Sibori Panel

Details

Ceremonial Nobori Bata

Ceremonial Nobori Bata

Details

Silk Embroidery

Silk Embroidery

Details

Rare Embroidery Sampler

Rare Embroidery Sampler

Details

Wedding Kimono for Puppet

Wedding Kimono for Puppet

Details

Mid-Showa Uchishiki

Mid-Showa Uchishiki

Details

Shibori Cotton Cloth

Shibori Cotton Cloth

Details

Beaded Altar Cloth

Beaded Altar Cloth

Details

Buddhist Uchishiki

Buddhist Uchishiki

Details

Gift Cover

Gift Cover

Details

Yuzen-dyed Fukusa

Yuzen-dyed Fukusa

Details

Buddhist Altar Cloth

Buddhist Altar Cloth

Details

Ceremonial Nobori Bata

Ceremonial Nobori Bata

Details

Small Tsutsugaki Futonji

Small Tsutsugaki Futonji

Details

Small Kesa

Small Kesa

Details

Futon Cover

Futon Cover

Details

Cotton Tea Ceremony Cloth

Cotton Tea Ceremony Cloth

Details

Tsutsugaki Futon

Tsutsugaki Futon

Details

Shibori Cotton Noren

Shibori Cotton Noren

Details

Temple Hanging

Temple Hanging

Details

Buddhist Altar Cloth

Buddhist Altar Cloth

Details

Small Cotton Noren

Small Cotton Noren

Details

Miniature Kimono

Miniature Kimono

Details

Girl's Koshimaki

Girl's Koshimaki

Details

Buddhist Altar Cloth

Buddhist Altar Cloth

Details

Yuzen-painted Noren

Yuzen-painted Noren

Details

Yuzen-dyed Fukusa

Yuzen-dyed Fukusa

Details

Shibori Panel

Shibori Panel

Details

Cotton Tenugui

Cotton Tenugui

Details

Taisho Gift Cloth

Taisho Gift Cloth

Details

Japanese Embroidered Picture

Japanese Embroidered Picture

Details

Buddhist Uchishiki

Buddhist Uchishiki

Details

Nobori Bata Panel

Nobori Bata Panel

Details

Tsutsugaki Futonji

Tsutsugaki Futonji

Details

Silk Summer Sash

Silk Summer Sash

Details

Silk Summer Sash

Silk Summer Sash

Details

Kasuri Furoshika

Kasuri Furoshika

Details

Taisho Gift Cloth

Taisho Gift Cloth

Details

Embroidered Fukusa

Embroidered Fukusa

Details

Set of Temple Hangings

Set of Temple Hangings

Details

Embroidered Fukusa

Embroidered Fukusa

Details

Shibori Cloth

Shibori Cloth

Details

Painted Gift Cloth

Painted Gift Cloth

Details

Mid-Showa Kesa

Mid-Showa Kesa

Details

Shibori Panel

Shibori Panel

Details

Shibori Cotton Noren

Shibori Cotton Noren

Details

Tsutsugaki Furoshiki

Tsutsugaki Furoshiki

Details

Printed Furoshiki

Printed Furoshiki

Details

Tapestry-woven fukusa

Tapestry-woven fukusa

Details

Tiny Gift Cloth

Tiny Gift Cloth

Details

Furoshiki

Furoshiki

Details

Tsutsugaki Furoshiki

Tsutsugaki Furoshiki

Details

Shibori Cloth

Shibori Cloth

Details

Taisho Boy's Banner

Taisho Boy's Banner

Details

Yuzen-dyed Fukusa

Yuzen-dyed Fukusa

Details

Taisho Noren

Taisho Noren

Details

Silk Gift Cloth

Silk Gift Cloth

Details

Indigo Cotton Curtain

Indigo Cotton Curtain

Details

Tsutsugaki Furoshiki

Tsutsugaki Furoshiki

Details

Furoshiki

Furoshiki

Details

Japanese Embroidered Banner

Japanese Embroidered Banner

Details

Large Gift Cloth

Large Gift Cloth

Details

Mid-Showa Noren

Mid-Showa Noren

Details

Brocaded Uchishiki

Brocaded Uchishiki

Details

Shibori Panel

Shibori Panel

Details