Yorke Antique Textiles

A collection of antique and vintage textiles from around the world

Fukuro Obi

Fukuro Obi

Details

Geisha Dance Obi

Geisha Dance Obi

Details

Maru Obi

Maru Obi

Details

Taisho Maru Obi

Taisho Maru Obi

Details

Maru Obi

Maru Obi

Details

Embroidered sash

Embroidered sash

Details

Japanese Obi

Japanese Obi

Details